Ældrepleje og omsorg, fortsat

23. august 2017

Af Peter Hahn

Jeg har tidligere ytret mig om dette så vigtige emne, da flere af hinanden uafhængige kommunalt ansatte på området har gjort mig bekendt med arbejdsforhold, der ikke matcher mine intentioner om den service og de arbejdsforhold, vi som kommune anstændigvis skal og bør præstere. 2 byrådskollegaer har følgende kommenteret mine indlæg  ved at stille spørgsmål men også tage mig til indtægt for egne ønsker/forventninger, hvorfor jeg herunder vil kommentere emnet yderligere.

Jeg vil gerne tydeligt præcisere, at jeg til direktør Lars Harder, forvaltningen for social og ældre i Skive Kommune, har videregivet al den viden, som jeg kan i forhold til at respektere mine kilders anmodning om anonymitet. Som tidligere anført kan jeg ikke videregive oplysninger om de enkelte plejecentre, der jf. mine kilder er udfordret. Jeg har dog set den sammenhæng, at det drejer sig om mindre centre, hvilket Lars Harder er gjort bekendt med. Dette giver forvaltningen for social og ældre muligheden for at undersøge de forhold, som personalet arbejder under, og som vore ældre medborgere lever i og med på disse centre, hvilket i min optik er rigtigt fint, da en sådan undersøgelse vil give et godt grundlag for at bedre relevante forhold.  At en byrådskollega i sit indlæg forventer, at jeg alligevel udpeger de konkrete plejecentre, og endda tillader sig at glædes herover, end skønt jeg har forklaret årsagen til ikke at konkretisere yderligere, synes jeg ikke om.

Jeg bliver direkte adspurgt, om Venstre og jeg vil arbejde for at tilføre området flere midler (penge forstås) , og om jeg vil deltage i at råbe regeringen op med det formål at højne kommunernes driftsloft – dvs. generelt give kommunerne i DK mulighed for at investere kraftigere i drift.

Der er flere aspekter i denne forespørgsel. Jeg tror, vi skal lade Kommunernes Landsforening (KL)  forhandle om rammerne for hele Danmarks budget med regeringen, der som Venstre og jeg hylder at  sætte ” tæring efter næring”.  Det kan formentligt ikke overraske synderligt, at jeg i avisen hverken kan eller vil indlede de nært forestående politiske forhandlinger om det kommende budget – en sådan adfærd ville være mangel på respekt og uordentligt i forhold til arbejdet i fagudvalgene, de politiske partier og på selve budgetseminaret.

På ældreområdet er der på det seneste foretaget flere strukturændringer og omorganiseringer, hvilke utvivlsomt er foretaget i en god mening. Om årsagen til beskrevne udfordringer skal findes i disse ændringer, eller om årsagerne skyldes rekrutteringsproblemer grundet mangel på arbejdskraft, eller om der er tale om for en for lille økonomi, ved jeg ikke.

Derimod ved jeg, at min oprigtige hensigt er at kaste ”lys” over vore udfordringer som kommune for derigennem at identificere de reelle problemer og løsningsmuligheder. Når vi kender årsagen til vore udfordringer, er jeg sikker på, at fagudvalget, der er besat med gode medlemmer, en udvalgsformand, der i snart 4 år har ydet en super indsats, samt dygtige forvaltningsfolk,  vil træffe rette beslutninger for bedring af forholdene på alle udfordrede områder.  Årsagen til udfordringer skyldes ikke altid økonomi. Et kig tilbage i byrådets referater afslører,  at et enigt byråd stemte for et budget for 2017, der på social- og ældreområdet betød driftsbesparelser på kr. 3.683.000., mens driftsudvidelserne udgjorde kr. 4.369.000. På området blev investeret kr. 2.310.000 i anlæg.

Jeg må minde om, at nogle af vore plejecentre ikke er udfordret som beskrevet. Jeg tænker, at dele af de undersøgelser, vor forvaltning vil igangsætte, vil bestå i at beskrive, hvordan principper for gode arbejdsforhold og –gange, som hersker på nogle centre, kan implementeres på vore udfordrede centre.

Slutteligt vil jeg tillade mig  personligt  at vurdere, at dele af udfordringen i hele Danmark er, at social og sundhedsassistenter og –hjælpere ikke nyder den respekt og anerkendelse, og nok ej heller oppebærer den løn, som de fortjener for at yde god pleje for vore ældre medborgere. Jeg tror, at de deraf afledte udfordringer med at rekruttere egnede mennesker til at gennemgå disse uddannelser, er en del af de udfordringer, vi nu oplever i dele af vor kommune.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her