Når fornuft forsætligt fordrejes til politisk spin

28. august 2017

Af Peter Hahn

I Skive Folkeblad fredag den 25. august beskyldte 2 byrådskollegaer, Erik Mortensen (EM) og Anders Bøge (AB) mig for nepotisme, idet jeg i en skrivelse til direktør, Per Nors, Kultur- og familieforvaltningen i Skive Kommune, i forsommeren havde anmodet om, at et forslag om oprettelse af en funktion som idrætsmentor i Skive Kommune blev medtaget som en del af materialet i det politiske forarbejde forud for byrådets behandling af kommende års kommunale budget.

Jeg vil gerne pointere, at jeg ikke synes, jeg behøver forklare mig, men omvendt mener jeg, at en så unfair, respektløs og uordentlig  beskyldning ikke kan være uimodsagt.

Jeg har interesseret mig for unge og idræt i hele mit liv. Jeg har som forælder, politimand, idrætsmenneske og som en del af politiets lokale SSP-afdeling gjort rigtigt mange iagttagelser vedr. unge mennesker samt vigtigheden af et godt skole- og fritidsliv. Derfor vil jeg gerne medvirke til tiltag, der er til gavn og glæde for vore borgere – unge som ældre. På baggrund af mine observationer gennem flere år, synes jeg, at unge i Skive Kommune kan profitere af, at vi i kommunen har en funktion som idrætsmentor. Kommunal prioritering af lønmidler en idrætsmentor finder jeg hensigtsmæssig og intelligent, da jeg ikke er i tvivl om, at en sådan disposition positivt vil medvirke til, at flere – måske især idrætsusikre – unge mennesker fremadrettet vil dyrke idræt. Jeg ser gerne, at idræt bliver en uundværlig del af livet for så mange som muligt. Dette vil skabe kvalitet samt fysisk og psykisk sundhed og angiveligt fremadrettet mindske offentlige udgifter.

Disse betragtninger er baggrunden for min formulering i indstillingen til forvaltningen. Personen ”i mine tanker” har jeg ingen familiære eller venskabelige relationer til. Jeg ved sågar ikke, om pågældende er interesseret i at søge stilingen, såfremt byrådet vælger at imødekomme mit forslag. Jeg ved blot, at pågældende besidder de kompetencer, der efter mine begreber vil udfylde funktionen optimalt.

Jeg har ikke på nogen måde til nogen ytret mig om identiteten på omhandlende person. Jeg har ikke diskuteret denne identitet med nogen. Jeg har i den politiske behandling af sagen i fagudvalget og i Venstres byrådsgruppe understreget vigtigheden af, at implementering af funktionen er det afgørende vigtige, og at eventuel ansættelse af en idrætsmentor ikke er min eller andre politikeres anliggende. Jeg vil gerne slå helt fast, at jeg er helt bekendt med, at det er kommunens forvaltning, der foretager opslag af stillinger, som ALLE borgere kan søge, ligesom det er forvaltningen, der har ansættelseskompetencen.

I respekt for den politiske proces frem mod kommende budgets forhåbentlige vedtagelse har jeg ikke på nogen måde ”flashet” mit forslag, ligesom jeg ikke har omtalt et andet af mig til direktør Per Nors skriftligt stillet forslag om afsættelse af økonomiske midler til at forestå et anerkendt førstehjælpskursus samt om muligt undervisning i risikoforebyggende adfærd for vore skoleelever i 8. eller 9. klasse.   

Ved tidligt i processen åbent og konkret at stile mine forslag til ovennævnte direktør synes jeg, at jeg har været helt igennem fair og ordentlig, idet jeg derved har sikret mig, at alle politikere har haft muligheden for at forholde sig til mine forslag.

At Anders Bøge (SF) vil synke så lavt, som tilfældet er, for at bringe Venstre og jeg i miskredit er efter mit værdisæt sørgeligt. AB udtaler, at ”min kæde er hoppet af”, og at han ikke ved, om min adfærd skyldes, at vi i Venstre har forskellige holdninger, eller om der ar tale om ”valgkampspanik”.  ”Nej”, Anders Bøge, det ved du ikke. Men med mellemrum har vi i Venstre forskellige holdninger, og vi diskuterer med hinanden bag lukkede døre, og når vi melder ud, står vi sammen og har derved en vis styrke – en styrke, som du (igen) på din helt egen måde uden held vil forsøge at så tvivl om.

At Erik Mortensen (politisk ståsted uoplyst !) udviser samme adfærd, havde jeg desværre forventet. At EM i avisen lørdag den 26. august udtaler, at jeg vil oprette en stilling i kommunen og få en ven ansat, er en 360 graders uordentlig fordrejning af sandheden.

I efterrationaliseringens klare skær finder jeg min adfærd helt igennem ordentlig men måske for ærlig, hvorved jeg gav politiske modstandere muligheden for på en efter min mening usympatisk måde at ”gå efter manden i stedet for bolden”.

Til slut vil jeg udtrykke et beskedent håb om, at kommunens borgere og avisens læsere har gennemskuet, hvem der er ”valgkamppaniske”, og hvilken adfærd, der afstedkommer ”politikerlede” for at anvende  AB´s og EM´s formuleringer i avisen den 25. og 26. august.


Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her