Venstre - vi skaber resultater!

15. oktober 2017

Er det nu også så ringe i Skive Kommune?

Den seneste tid har der været skrevet meget om, at det står skidt til i Skive Kommune, og at vi er på randen til at lukke ned, hvis ikke vi foretager os noget drastisk nu. Men det meste af dette skriveri kan vi roligt henføre til ’Valgflæsk’, for Venstre har i den indeværende byrådsperiode sat sig i spidsen for samarbejde mellem byrådets partier om at skabe betydelige resultater.

Eksempelvis er befolkningstallet stabiliseret efter flere år med markant fald. Samtidig skabes der atter mange nye arbejdspladser på egnen, mens ledigheden er helt i bund og Skive Kommune er blandt landets bedste i forhold til færrest langtidsledige. Herudover er vi også stolte af, at kommunen klarer sig flot i de landsdækkende erhvervsmålinger.

Og til de, der mener, at byrådet stort set intet har foretaget sig kan vi desuden fremhæve et nyt Musikkens og Dansens Hus, nyt museumsbyggeri, ny hal C ved Kulturcenter Limfjord samt en række byfornyelsesprojekter i kommunen, herunder også i Skive By.

Endelig tør vi godt bryste os af en sund og langtidssikret økonomi – selvom der er nogle, der synes, at det er et problem.


Hvad kan du forvente af Venstre?

Du kan forvente, at vi atter en gang er klar til at stå i spidsen for et bredt samarbejdende byråd, der har fokus på resultater og en sikker økonomisk kurs.

Eksempelvis vil vi fortsætte arbejdet med fyrtårnsprojekterne Green Lab og BIG BLUE, som på hver sin måde indeholder et stort potentiale for Skive Kommune. Samtidig vil vi utrætteligt fortsætte arbejdet for at tiltrække flere uddannelser og flere statslige arbejdspladser til vores kommune. En af opgaverne er i denne forbindelse at arbejde for etablering af lokalt innovationscenter sammen med uddannelsesinstitutionerne.

Endvidere vil vi fortsat arbejde for de bedst mulige rammebetingelser for vores erhvervsliv, så det kan skabe mange flere nye arbejdspladser.

Desuden vil vi med udgangspunkt i både RENT LIV brandet, nye arbejdspladser og nye byfornyelsesprojekter fortsætte med at øge kendskabet til Skive Kommune som en attraktiv bosætningskommune. 


Venstres valgprogram

Nedenfor kan du læse mere om de konkrete mål, vi går til valg på.

- Personlig frihed

Vi mener, at mennesker trives bedst i frihed under ansvar. Det betyder, at alle skal være frie til at tage ansvar for eget liv og medansvar for andre mennesker og fællesskabet.

Konkret vil vi arbejde for at skabe de bedste rammer for at give børn en tryg opvækst i respekt for, at børnenes trivsel og opdragelse er forældrenes ansvar. Desuden vil vi sikre, at unge kender og vejledes i de mange uddannelses- og fremtidsmuligheder, så de selv er i stand til at udøve væsentlig indflydelse på egen fremtid.


- Understøtte erhvervslivet

Et sundt og udviklende erhvervsliv er som nævnt en forudsætning for øget bosætning, og vi vil fortsætte arbejdet med at skabe de bedst mulige kommunale rammevilkår for vores virksomheder og landbrug.

Konkret vil vi styrke arbejdet med ’en indgang’ til den kommunale forvaltning for vores virksomheder og samtidig sikre, at den kommunale service også på dette område er helt i top. Desuden vil vi bringe universiteterne i Aalborg, Herning og Aarhus og deres studerende tættere på Skiveegnens virksomheder. Det vil vi gøre ved at skabe relevante netværk og arbejde for etablering af et lokalt innovationscenter, så vi kan tiltrække den nyeste viden og forskning til vores område og gøre det attraktivt for uddannede at etablere sig i kommunen.  


- Bosætning

Skive Kommune skal have et mangfoldigt og varieret udbud af bosætningsmuligheder.

Fra parcelhusgrunde i vore lokalsamfund og Skive by til lejeboliger, ungdomsboliger samt nye, anderledes og spændende boligmiljøer som bofællesskaber og seniorboliger.

Konkret vil vi arbejde for en øget markedsføring af Skive kommune som en attraktiv bosætningskommune. Udgangspunktet er den unikke natur omkring os og i særdeleshed de 190 km kystlinje langs fjorden. For Skive Bys vedkommende vil vi desuden arbejde videre med visionerne i BIG BLUE.


- Udvikle natur-, kultur- og foreningsliv

Det er vores overbevisning, at bosætning styrkes, når der skabes stærke fællesskaber blandt andet igennem kultur- og foreningslivet.

Konkret vil vi i samarbejde med fonde arbejde for at igangsætte en proces til etablering af et Moler-museum på Fur. Samtidig vil vi arbejde for at etablere et fast holdepunkt mellem alle foreninger i Skive Kommune. Endvidere vil vi fortsætte arbejdet på etablering af en ”fjordsti” og i øvrigt arbejde for en langt større udnyttelse af vores turismepotentiale igennem nye ferieformer, herunder sportsturisme og handicapvenlig turisme.


- Udvikling af infrastruktur

Infrastruktur handler mest om vejnettet, men naturligvis også, hvordan vi bruger det.

Konkret vil vi arbejde for en udbygning af A-34 og for undersøgelsen af en Hærvejsmotorvej vest om Viborg, som aflastning af E-45. Desuden vil vi forstærke og udbygge partnerskabsaftalerne med private leverandører om forbedring og vedligeholdelse af de kommunale veje samt afsætte flere midler til etablering af nye cykelstier og reetablering af de nuværende stier og fortove. Sidst, men ikke mindst, vil vi arbejde for en nytænkning af den kollektive trafik, så den tilbyder gode, fleksible løsninger til de mange mennesker, der er afhængige heraf.


- Uddannelse og undervisning

Skive Kommune skal fortsat være en decentral kom­mune – også på uddannelses- og undervisningsområdet.

Konkret vil vi arbejde for en fortsat decentral tankegang med stor geografisk spredning af undervisningssteder og dagtilbud i gode læringsmiljøer. Samtidig vil vi sikre et større kendskab til de uddannelses- og jobmuligheder, der er lokalt. Dette kan blandt andet ske igennem Skive DNA og uddannelses- og praktikforløb.

I forhold til Folkeskolen vil vi arbejde for, at en højere andel af folkeskolens afgangselever vælger en erhvervsuddannelse, at der tilbydes større valgmuligheder mellem boglig, praktisk og international retning, og at der ydes en tidlig social indsats overfor udsatte elever og deres familier.

Endvidere vil Venstre arbejde for etablering af en fritidsjobformidling og for at styrke kontakten mellem erhvervslivet i Skive Kommune og de studerende, der har valgt en videregående uddannelse i universitetsbyerne.

Endelig vil vi som nævnt overfor arbejde for, at der etableres flere nye uddannelser i Skive Kommune.


- Bæredygtig energi

Vores ambition er, at Skive Kommune forbliver blandt de førende energikommuner.

Konkret vil vi arbejde videre med Green Lab, som skal være Europas førende center for vedvarende energi, og skal stå i spidsen for udvikling af teknologier til systemintegration og anvendelse af miljøvenlige energiformer. Et sådant center vil blive en afgørende konkurrencefordel i en stærkt innovativ verden.

Samtidig vil vi sætte fokus på det store potentiale, der er i cirkulær bioøkonomi ved genbrug af ressourcer, hvilket blandt andet indebærer omdannelse af affald, spildevand og andre restprodukter indenfor landbrug og fødevareproduktion.


- Social og ældre

Det skal være trygt at bo i Skive Kommune, og man skal kunne regne med hjælpen, når behovet er der, uanset hvilke forudsætninger, man har.

Konkret vil vi arbejde for, at der altid tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer, og at der er fokus på forebyggelse og ’hjælp til selvhjælp’ i videst muligt omfang. Samtidig vil Venstre arbejde for en øget anvendelse af velfærdsteknologiens muligheder, herunder især i de tilfælde, hvor teknologien kan give den enkelte borger et mere fleksibelt liv uafhængigt af andres hjælp.


- Lokalsamfundene

For Skive Venstre er det afgørende, at udviklingen sker i hele kommunen, og med udgangspunkt i de særegne kompetencer og færdigheder, der er i hvert lokalsamfund i kommunen.

Konkret betyder det, at vi vil arbejder for, at landsbyerne bevarer deres selvstændighed og at flere landsbyer kommer med i byfornyelsen.

Samtidig vil vi arbejde for, at landsbyerne både udvikler deres særegne styrke og udvider samarbejdet med andre landsbyer. Dette vil være oplagt at gøre i form af flere klyngesamarbejder.


- Kommunal drift – med en ny vinkel

Det går stærk i den verden, vi lever i. Nye muligheder opstår løbende. Derfor skal også vores drift og forvaltning være udviklingsorienteret, så vi evner at gribe de nye, innovative muligheder, der løbende opstår.

Konkret betyder det, at vi har fokus på en sund og robust økonomi, der giver tryghed i hverdagen og plads til nytænkning og innovation. Dette mener vi at kunne levere indenfor nuværende skatteniveau indtil en ny udligningsreform er vedtaget af Folketinget.

Fokus på innovation betyder også, at vi skal vise medarbejderne tillid og åbenhed, så de tør gribe nye muligheder uden at være nervøse for opbakningen.

Samtidig vil vi fastholde en stabil, daglig drift, hvor den enkelte medarbejder er optaget af at finde ressourcer hos alle og bringe mennesker sammen i meningsfulde fællesskaber


Vi tør

Vi tror på, at det er vigtigt at tale både hinanden og hele kommunen op.

Konkret betyder det, at vi godt tør sige, at vi som kommune gør det godt, og at vores medarbejdere er dygtige. Vi tør også tage initiativ og gå foran – eksempelvis i forhold til energiarbejdet. Samtidig tør vi godt løbe en kalkuleret og åben risiko - og lide et nederlag i de tilfælde, hvor vores forsøg ikke lykkes.