Venstre skaber resultater

2. november 2017

Af Peter Hahn

Med Venstre som byrådets største parti og med Venstre som borgmesterbærende parti har vi i den snart forgangne byrådsperiode været tovholder for en række tiltag i vor kommune – herunder:

 • Et stort arbejde primært på især ”de indre linier” og uden befolkningens umiddelbare kendskab sikrede, at Totalaforsvarsregion Vest blev placeret på Skive Kaserne, hvilket efter min mening var af helt afgørende betydning, da Skive har en super god kaserne med hjemsted for dygtige soldater og (politi-) hjemmeværnsfolk, ligesom vi hermed sikrede et antal arbejdspladser.
 • Som resultat af solidt politisk - herunder lokalpolitisk - arbejde på mange fronter medvirkede Venstre kraftigt til frigivelse af midler til en omfartsvej ved Haderup, hvilket bliver en gevinst for mange i Skive Kommune - måske især erhvervslivet, men med deraf følgende indirekte glæde for mange. Denne kamp er ikke vundet endnu. Vi arbejder,  og vi skal i min optik opprioritere arbejdet og investeringen i markant at forbedre Rute 34 (vejen fra Skive til Haderup), da mange af vore virksomheder med sikkerhed vil profitere heraf.
 • Venstre medvirkede ved arbejde ” i kulissen” i høj grad til sikring af uddannelser, der forefindes på vor handelsskole (nu Skive College). Vi ved, at der i tiden, der kommer, vil blive ”åben kamp” om på  uddannelsessiden at betjene vore unge, hvorfor dette arbejde fremadrettet skal intensiveres, så vi i Skive kommune fortsat kan tilbyde vore unge en bred vifte af uddannelser.
 • Greenlab, der er et produktions- og forskningssted indenfor energi, og som placeres ved Kåstrup, blev som projekt udtænkt og ”skudt” i gang – herunder med 9 mill. i statslig financiering som direkte følge af at være udvalgt som bedste projekt i alle regioner. Greenlab, der vil blive det største projekt i Skive Kommune nogensinde, og som medfinancieres af en række store internationale virksomheder, vil i den grad sætte Skive på verdenskortet og medvirke til etablering af arbejdspladser samt interesse og deltagelse af universiteter og universitetsstuderende.
 • Renovering af Skive Museum, hvilket jeg er glad og stolt over at have medvirket til, da denne opgave ikke er lykkes for siddende byråd langt tilbage i tiden. Flytning af Museets administration til Rønbjerg gamle skole samt opførelse af et nyt og tidssvarende magasin samme sted. Det er i den grad i min ånd, at eksisterende kommunale bygninger (gen-)anvendes, og at kommunale anliggender, når fornuften tilsiger det, flyttes udenfor Skive by.
 • Solidt politisk arbejde og samarbejde med Region Midt Vest resulterede i, at Akutklinik og akutberedskab forblev på Sundhedshuset i Skive, selv om andet var i den regionale støbeske.
 • Hal 3 ved KCL er en realitet, og selv om jeg kommer fra oplandet, glædes jeg meget over gennemførelsen af dette projekt, idet  opførelsen af denne hal i den grad kan forklares med et stort behov fra især Skive Forenede Håndboldklubber, og fordi det er intelligent at investere i idræt.
 • Hjerterehabilitering på Skive Sundhedshus er landskendt for at sikre stor kvalitet og stærkt forhøjet lokal anvendelse i forhold til samme udbud på eksempelvis Viborg Sygehus. Jeg er meget bevidst om i passende tempo at opgradere vort Sundhedshus med de tilbud, der giver mening i forhold til kvalitet, grad af anvendelse og økonomi – dette i øvrigt i prioriteret rækkefølge.
 • Musikskolen er flyttet til helt nyrenoverede kommunalt ejede lokaler i Asylgade og har fået optimale forhold, hvilket utvivlsomt vil medvirke til øget søgning af især unge mennesker – bl. a. grundet lettere tilgængelighed. Denne investering er langsigtet økonomisk intelligent i.f.t. fortsat leje af bygninger.
 • Spar Nord Arena (kendt som atletikhallen), i hvilken bestyrelse jeg har haft sæde, er blevet renoveret, så den nu fremstår tæt og isoleret og i øvrigt kan betegnes som DK´s bedste atletikhal. Dette arbejde, der har pågået længe, vil forhåbentligt glæde alle hallens mange brugere (Skive Atletik og Motion, Skive Tennisklub samt øvrige brugere – herunder mange skoleelever), ligesom mange gode mennesker på forbilledlig vis har medvirket til, at Dansk Atletikforbund nu i 10 år har valgt at henlægge DM i indendørs altetik til vor hal.
 • Den synlige igangsætning af visionen Big Blue (optimering af bykernen med fokus på områderne ved å og fjord samt  sammenhængen derimellem) med opførelse af ny bro over åen samt stiforløb. Formentlig / forhåbentlig er dette blot være  starten til forskønnelse af vor bykerne, men i min optik også et projekt, der skal tjene som startskuddet og afsættet til øget sammenhængskraft med den øvrige del af vor kommune – lad os tænke ”bigger blue”.
 • Plus Skive – ny håndholdt og formaliseret måde at sikre at der overfor børn/unge og deres familier sker en tidlig indsats, så antallet af unge, der har problemer, hindres eller som minimum væsentligt  reduceres.
 • Etablering af flere cykelstier (desværre ikke så mange som vi havde håbet på, hvilket skyldes manglende statslig medfinanciering. Vi kæmper videre).
 • Super gode asfaltaftaler, så mange af vor veje i både by og på land pålægges ny asfalt.
 • Økonomisk hjælp til idrætten, så renovering af fodboldbaner, stadions, halgulve, omklædningsrum, m.v. samt opførelse af ny kunststoffodboldbane, m.v. er skubbet i gang.
 • Igangsætning af det sociale akuttilbud, hvor alle borgere døgnet rundt kan få akut hjælp enten telefonisk, elektronisk eller personligt eller ved indflytning i op til 3 døgn. Dette er til stor gavn og glæde for en del borgere, for politiet, for sygehusene samt for Skive Kommune, idet dette tilbud ofte hindrer dyre indlæggelser, sikrer kvalitativ akut støtte samt ikke mindst får borgere på ”ret køl” igen. Denne ”intelligente investering” ( sikrer kvalitet for færre penge) er jeg glad og stolt over at have medvirket til etableringen af.

Det er meget væsentligt at pointere, at ovennævnte blot er nogle af de mange tiltag, der er gennemført i den snart forgangne byrådsperiode, ligesom det skal SLÅS HELT FAST, at ovennævnte tiltag er gennemført SAMTIDIG MED, at bl.a. eller måske især Venstre har været, er og vil være garant for en god og sund økonomi i vor kommune.

Såfremt du vælger at sætte dit kryds ud for Peter Hahn, og såfremt din stemme medfører mit genvalg til byrådet, vil jeg garantere, at både det synlige og det usynlige arbejde vil fortsætte med stor styrke for hele tiden af skabe de absolut bedste forhold for HELE vor kommune.

Peter Hahn

Byrådsmedlem for Venstre og byrådskandidat for Venstre

Kontaktinformation:
Adresse: Majsvænget 25, 7870 Roslev
Mail: 
hahn@skivekommune.dk
Telefon: 61 28 81 01

Læs mere om Peter her